research and development

2016-09-26

20160926161043601_0001

————————————————————————————————————————————————————————————–

2016-09-09

Zapytanie ofertowe nr 1/UE/2016

na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej

Zapytanie ofertowe <— pdf

dotyczące projektu pn. „Opracowanie technologii katalitycznego ograniczenia emisji tlenków azotu (NOx) oraz polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDDs) i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDFs) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP.

 (Wybór Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu)

 W Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) brak jest wymogu stosowania jej przez Zamawiającego do udzielenia niniejszego zamówienia. Dlatego do udzielenia niniejszego zamówienia stosuje zasady dokonywania zamówień określone w:

  • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • Regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,
  • Umowie o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2 POIR,
  • Artykule 6c Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z późn. zm.).

ZAMAWIAJĄCYPrzedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT Bujak Sp. z o.o. Sp. K., ul. Jagiellońska 35, 85-097 BYDGOSZCZ

tel. +48 501 54 11 85, fax +48 52 322 08 53,

e-mail: j.bujak@promont.com

https://www.promont.com/

NIP: 5542751490, REGON: 340338856

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów w sprawach formalnych oraz merytorycznych dotyczących zapytania jest Pan Janusz Bujak – Prokurent.

Cel projektu

 Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w działalności gospodarczej Zamawiającego innowacyjnej technologii katalitycznego ograniczenia emisji tlenków azotu (NOx) oraz polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDDs) i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDFs).

 Przedmiot zamówienia:

 Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 Przedmiotem usługi badawczo-rozwojowej jest opracowanie technologii oraz przetestowanie w warunkach rzeczywistych nowatorskiego katalizatora umożliwiającego jednoczesne ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) oraz polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDDs)
i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDFs) pochodzących z procesów termicznych.

Zapytanie ofertowe <—specyfikacja pdf

______________________________________________________________________________________________________________

2015-10-22

Przedsiębiorstwo Projektowo – Montażowe „PROMONT” Bujak Sp. z o.o. – Sp. Komandytowa realizuje projekt pt. “Opracowanie nowej technologii jednoczesnej redukcji emisji tlenków azotu (NOx) i polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn oraz dibenzofuranów (PCDD/Fs) z procesów termicznych”. Projekt jest finansowany ze środków własnych firmy oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa w ramach programu “Wsparcie w ramach dużego bonu”.

Schemat Duży Bon