Regulamin i polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy.
I. Definicje
1. Administrator – oznacza Przedsiębiorstwo Projektowo – Montażowe PROMONT Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-097), ul. Jagiellońska 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001054187, NIP: 554-275-14-90, Regon: 340338856, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.promont.com.
5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
• rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

INFORMACJA dot. RODO


POLITYKA PRYWATNOŚCI dane dotyczące RODO

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

(4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony  przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych przez Administratora.

 CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE

Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego użytkownika na Stronie. Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych:

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych:

W zależności od celu kontaktu:

1) artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) lub

2) Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane w zależności od podstawy prawnej – odpowiednio:

1) przez okres niezbędny do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w przypadku jej zawarcia przez okres niezbędne do  jej wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy lub

2) przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata.

Zakres przetwarzanych danych: Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres email.

 —————————-

Cel przetwarzania danych:

Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie rekrutacyjne, przeprowadzenie  procedury rekrutacyjnej

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych:

W zależności od celu kontaktu:

1) artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) lub

2) artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Dane są przechowywane w zależności od podstawy prawnej – odpowiednio:

1) w przypadku zgody – do jej odwołania;

2) przez okres niezbędny do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w przypadku jej zawarcia przez okres niezbędne do  jej wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy

Zakres przetwarzanych danych: Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres email, ewentualnie inne dane podane przez osobę, której dane dotyczą w przesłanym CV lub liście motywacyjnym.

 ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. firma hostingowa). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy je posiada i gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych oraz tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe użytkowników Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie– osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu– osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora lub inspektora ochrony danych Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze, że PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO – MONTAŻOWE PROMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej także jako „Spółka”) z wyjątkową skrupulatnością podchodzi do zagadnień związanych z zachowaniem poufności oraz ochroną danych osobowych, poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przekazanych Spółce.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej także jako „Administrator”) jest spółka PROMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001054187, NIP: 5542751490, REGON: 340338856. 

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Jagiellońska 35, 85-097 Bydgoszcz;
 • mailowo na adres: biuro@promont.com;
 • telefonicznie: +48 52 322 08 53 

2. Koordynator Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy koordynatora ochrony danych – Panią Milenę Paszta-Kopacką. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie na adres: ul. Jagiellońska 35, 85-097 Bydgoszcz;
 • mailowo na adres: milena@partnersystem.info.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania Państwa danych osobowychPodstawa przetwarzania danych osobowych
Realizacja umów wszelkiego rodzajuArt. 6 ust. 1 lit. b RODO 
Obsługa klientów oraz współpracownikówArt. 6 ust. 1 lit. a RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Monitoring –  TV, poczty służbowejArt. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit f RODO
Statystyki korzystania z usługArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
Procesy rekrutacji na wolne stanowiska wewnętrzne, odbywanie praktyk oraz stażówArt. 6 ust. 1 lit. b RODO, Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Zatrudnianie pracownikówArt. 6 ust. 1 lit. a RODO, Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Dochodzenie roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
Archiwizacja dokumentówArt. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne cele i zadania własne oraz zadania zleconeArt. 6 ust. 1 lit. c RODO
Działania marketingowe i PR administratoraArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
Działania marketingowe innych produktów lub usługArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
Działania dotyczące nawiązania współpracy biznesowejArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
Prowadzenie fanpage’a, profilu na portalu Instagram, FacebookArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
ProfilowanieArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
 • Podstawa prawna przetwarzania danych

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku przetwarzania, w którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega Administrator, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą wtedy przetwarzanie oparte jest o podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. d) RODO;

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych mogą być: 

 • podmioty oraz osoby, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa; 
 • banki – w celu obsługi dokonywanych transakcji; 
 • podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie; 
 • dostawcy usług zaopatrujący Spółkę w rozwiązania techniczne i informatyczne umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Tacy odbiorcy danych będą je przetwarzać wyłącznie na podstawie umowy zawartej ze Spółką jako administratorem danych i zgodnie z naszymi poleceniami;
 • Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy je posiada i gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych oraz tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

6. Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż bezpośrednio od Państwa

W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać Twoje dane z innych źródeł niż bezpośrednio od Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych mogą być inne organy administracji publicznej, osoby trzecie lub zewnętrzne bazy danych i narzędzia internetowe, do których dostęp został uzyskany zgodnie z prawem na podstawie umów z podmiotami trzecimi. W szczególności źródłem Państwa danych może być profil na portalu LinkedIn, strona firmowa.

7. Informacja dotycząca wymogu bądź dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych): 

 • wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie następuje w celu wywiązania się̨ z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
 • wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jeżeli dane są zebrane w celu podjęcia działań przed i zawarcia umowy; 
 • dobrowolne, w przypadku, gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Po zrealizowaniu umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z odpowiednich przepisów prawa. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postepowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postepowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postepowanie. 

Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Ciebie zgody – będziemy przetwarzać te dane do czasu jej odwołania. 

Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przechowywać dokumentację pracowniczą. Akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat, akta pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. – 50 lat, chyba, że przekażemy do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA – wówczas okres przechowywania wynosi 10 lat, akta pracowników nowo zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. 

9. Twoje prawa

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO) w każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy, celu ich przetwarzania, jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku, z tym stosowane jest profilowanie. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora bezpłatnej kopii swoich danych osobowych. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora celem naniesienia niezbędnej korekty.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) macie Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem UE lub prawem narodowym. Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego, usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na Administratorze obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 • Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO) macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.
 • Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO) udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO).

10. Dane szczególnie chronione (dane wrażliwe)

Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych szczególnie chronionych, np. danych o stanie zdrowia, jeżeli nie wyrazisz na to dodatkowej zgody. 

11. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich