Unieszkodliwianie odpadów

10
Unieszkodliwianie odpadów

Specjalizujemy się w unieszkodliwianiu odpadów:

 • komunalnych,
 • medycznych,
 • zwierzęcych,
 • niebezpiecznych

Wykonaliśmy szereg obiektów unieszkodliwiających odpady m.in. dla:

 • Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
 • Termo-Eko-Energia Sp. z o.o. w Chrzanowie,
 • Szpitala Specjalistycznego MEDICAM w Gryficach,
 • Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie,
 • Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu,
 • Szpitala Rejonowego w Chojnicach,
 • Producenta Taśm Samoprzylepnych SABA Sp. z o.o. w Płocku.

W projektowanych i wykonywanych przez PPM PROMONT spalarniach stosujemy piece obrotowe głównie do spalania i odgazowania odpadów ciekłych (po rozpyleniu), szlamów i past oraz odpadów stałych. Piece obrotowe zapewniają dobre wypalenie części stałych, ale na skutek słabego mieszania z powietrzem wypalanie gazów nie jest zadowalające, dlatego zwykle za paleniskiem obrotowym znajduje się wtórna komora spalania, w której dopalane są gazy.

Odpadem medycznym nazywamy substancje stałą, ciekłą lub gazową powstałą w wyniku szeroko pojętej działalności leczniczej w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego, w obiektach badawczych, instytutach, klinikach, punktach weterynaryjnych i lecznicach zwierząt. Definicja „odpady medyczne” w ustawodawstwie polskim i europejskim nie występuje i brak jest sprecyzowania istoty samego odpadu. Ustawa o odpadach wprowadza pojęcie „odpadów niebezpiecznych”.

Odpady niebezpieczne to takie odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo zagrożenie dla środowiska. Odpady medyczne zaliczamy do odpadów niebezpiecznych. Takie zaszeregowanie odpadów medycznych limituje zastosowanie określonych technologii w ich utylizacji. Jednym z najlepszych i skutecznych sposobów utylizacji odpadów medycznych jest utylizacja termiczna.

Podstawowymi elementami układu technologicznego są komora zgazowania i komora dopalania. W komorze zgazowania następuje gazyfikacja odpadów medycznych w zakresie temperatur 600-850oC. Powstały gaz jest dopalany w drugiej komorze zwanej komorą dopalania. Temperatura osiąga wartość minimum 1100oC i czas przebywania gazów powinien być dłuższy niż 2 sekundy. Jak widać temperatura spalin jest bardzo wysoka, dlatego warto stosować układy odzysku ciepła.

Szpitale są takimi obiektami, które bez trudu są w stanie zagospodarować odzyskane ciepło w postaci pary wodnej lub wody gorącej. Poniżej prezentujemy zrealizowane przez nasze Przedsiębiorstwo układy termicznej utylizacji odpadów medycznych wraz z układem odzysku ciepła oraz wielostopniowym układem oczyszczania spalin.

Link do Galerii