Monitoring i wizualizacja

Monitoring i wizualizacja

Wizualizacja umożliwia podgląd parametrów pracy instalacji i prezentacje ich w czytelnej formie graficznej. System pozwala na przedstawienie trendów zmian wielkości pomiarowych i ich archiwizację, ułatwiając obsłudze analizę zdarzeń i obsługę złożonego układu. Zapewnione jest automatyczne sygnalizowanie stanów awaryjnych i ich rejestracja. W ramach oprogramowania wizualizacyjnego zawarto funkcje generowania raportów dotyczących zarejestrowanych parametrów pracy. Pomiary są dokonywane metodykami referencyjnymi określonymi w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dane pochodzące z urządzeń pomiarowych są rejestrowane i stanowią podstawę do wykonania raportów dobowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych.

Jednym z przykładów oprogramowania jakie wykonujemy jest system monitorujący parametry bieżące w instalacjach utylizujących odpadów. Za jego pomocą dokonujemy jednoczesnych pomiarów następujących elementów spalin: SO2, CO, NOx,HCl, HF, O2, TOC, pył ogółem, ponadto temperatura, ciśnienie statyczne i prędkość przepływu spalin. Analizatory zanieczyszczeń gazowych oraz układ przygotowania próbki zostały zabudowane w klimatyzowanej szafie pomiarowej. Kontrolę nad działaniem systemu zapewnia sterownik PLC. Ze sterownika sygnały są przesyłane do serwera będącego jednocześnie komputerem emisyjnym, przetwarzającym, wizualizującym i raportującym dane pomiarowe dla służb ochrony środowiska. Wykonane przez nas systemy uzyskały pełną akceptację służb ochrony środowiska.

Link do Galerii